ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพย์วัลย์ กรแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งน้อย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :