ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสัญศิฎา สุขสมัย
ตำแหน่ง : ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งน้อย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :