ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๗๘  ในชื่อว่า  โรงเรียน   เขาแดง      ใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนขณะนั้นตั้งอยู่ชายทะเลใกล้เขาน้อย โดยมีนายเถาว์   แจ่มแจ้ง     เป็นครูใหญ่คนแรกปี พุทธศักราช  ๒๔๘๐  วัดทุ่งน้อยย้ายสถานที่มาอยู่บนดอนป่าทรายในปัจจุบันนี้ ทำให้

โรงเรียนต้องย้ายสถานที่มา  และใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียนเช่นเดิม และในปีพุทธศักราช ๒๔๘๗ หลวงพ่อหลง    (มีรูปปั้นในกุฏิวัดทุ่งน้อย)  ได้อุปการะช่วยเหลือและแบ่งที่ดินของวัดให้ปลูกสร้างอาคารเรียนแยกเป็นสัดส่วนออกจากวัด  ขณะนั้นป่ารกทั้งนั้นการปลูกสร้างอาคารเรียนหลังแรก โดยมีครูใหญ่ไพโรจน์     พู่รัตนะ ร่วมกับชาวบ้านและคณะครู  ปีพุทธศักราช  ๒๔๙๗  นายป่วน   ผิวนิ่ม ซึ่งดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ในตอนนั้นได้ร่วมกับคณะครูพัฒนาโรงเรียนถางป่า    ขยายพื้นที่โรงเรียนในที่ดินของวัดที่มอบให้แก่โรงเรียนเรื่อยมาตามลำดับ  รวมเนื้อที่  ๑๖  ไร่    งาน  ปีพุทธราช ๒๕๒๑  ได้มีการขยายการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนได้เปิดชั้น ป.๕   และเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒  พ.ศ.๒๕๒๓  จากการนำของคุณลัดดา   พึ่งแก้ว  และคณะจากกรุงเทพฯ ประชาชนคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งน้อย  รวมทั้งศิษย์เก่า  ได้บริจาคเงินซื้อวัสดุก่อสร้าง  อาคารเรียนแบบ  ป.๑๗ขนาด    X  ๒๔ เมตร จำนวน  ห้องเรียนจำนวน  หลัง เป็นการแก้ปัญหาสถานที่เรียนชั่วคราว  และปัจจุบันใช้เป็นอาคารประกอบ  มีห้องสมุด  ห้องพักครู

ห้องประชุม                                 

                    หลังจากนั้นได้มีผู้บริหารอีกหลายคนมาดำรงตำแหน่ง และได้มีการพัฒนาเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันทางโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๖ ไร่ ๒ งาน อาคารมีใช้ในการเรียน ๓ อาคารมีอาคารประกอบอีก ๒ หลัง ซึ่งเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน มีครูผู้สอน จำนวน ๗ คน นักการ ๑ คน    มีนักเรียนจำนวน ๑๐๕ คน

                    ปัจจุบัน นายสัมฤทธิ์  แป้นทอง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งน้อย ได้บริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองในชุมชน