คณะผู้บริหาร

นางสัญศิฎา สุขสมัย
ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งน้อย