วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


คุณธรรมนำปัญญา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี 
มีชุมชนร่วมอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง