พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและมีจิตสาธารณะ
2. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง