กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกัญญา อินพิวาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1